Katolická církev

Není jednoduché definovat přesně význam pojmu katolická církev. Správně se jedná o římskokatolickou či řeckokatolickou církev. Řeckokatolická církev je v nové době jednou z nejvíce pronásledovaných církví. V době komunistického režimu, který uchvátil východní Evropu, byli věřící pronásledováni, vězněni a mučeni. Rok 1968 znamenal pro věřící oficiální povolení provozování řeckokatolické církve. Katolická církev se snaží přímo navázat na prvotní církev Kristovu. Římského biskupa tedy můžeme přirovnat ke svatému Petrovi, kterého sám Ježíš Kristus učinil hlavou církve. Ostatní biskupy pak přirovnáváme k přímým následovníkům dvanácti apoštolů. Katolická církev je označována za jednu z největších náboženských organizací na světě. Součástí katolické církve je okolo šesti set miliónů členů. Hlavou katolické církve je od roku 2005 papež Benedikt XVI., který sídlí ve Vatikánu.

 

Řeholní slib

Jedním ze znaků katolické církve je přítomnost řeholních společenství mnichů, sester, kanovníků a dalších členů, dodržujících řeholní řád. Řeholní slib znamená, že se veřejně zavážeme církvi, že budeme žít v čistotě čili celibátu, chudobě a poslušnosti. Řeholní slib skládají lidé, kteří chtějí vyjádřit svou touhu žít radikálně dle evangelia. Chudoba má katolíky vyvést ze sobectví a materialismu, katolíci by neměli lpět na pozemských statcích.

 

Znění řeholního slibu

Láska Boží,
která se zjevila v Ježíši Kristu,
a kterou oslavujeme v Eucharistii, mě nutí,
abych svým odevzdáním
odpověděl na Boží dar.

Chci žít skutečnost Velikonočního tajemství,
v modlitbě před Nejsvětější Svátostí jej prohlubovat
a o život, který z něho tryská, se dělit s lidmi.

Abych následoval volání Krista, skládám já, N.N.
před Vámi, Otče Provinciále, (nebo Otče Superiore) N.N.
a v přítomnosti svých bratří,
před Bohem roční (věčný) slib
čistoty v celibátu,
evangelní chudoby
a poslušnosti
podle Pravidel života
Kongregace Nejsvětější Svátosti.

S milostí Ducha svatého se zavazuji,
že budu hledat Boha ve společenství bratří;
chci se na všech svých cestách
nechat inspirovat evangeliem
a zařadit se do kongregace,
která mě přijímá za člena.

S důvěrou v přímluvu Panny Marie
a svatého Petra Juliána Eymarda
prosím Tebe, věčný Otče,
abys mi ve své stále věrné lásce
pomohl, dát svůj život do služby Krista a člověka.

Dej, abych pracoval na výstavbě světa,
založené na spravedlnosti a lásce,
aby přišlo království Kristovo
a světu aby se zjevila Tvá nádhera.

* * *

Zvolání bohoslužebného shromáždění:
Neboť tvé je království, i moc i sláva na věky. Amen.